Regulamin korzystania z terminarza wizyt online

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU INTERNETOWEJ REJESTRACJI WIZYT PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ DOVET

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez klientów Przychodni Weterynaryjnej DoVet z systemu rezerwacji wizyt online zamieszczonego na stronie internetowej dovet.pl/terminarz, zwanego dalej „Terminarzem”.
2. Właścicielem i administratorem Terminarza jest Przychodnia Weterynaryjna DoVet.
3. W celu prawidłowego korzystania z Terminarza zalecane jest użycie jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies oraz Java Script.
4. Przychodnia Weterynaryjna DoVet zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Terminarza lub modyfikacji zakresu świadczonych usług ze względów technicznych.
5. Korzystanie z Terminarza jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§2
ZASADY REZERWACJI WIZYT

1. Aby dokonać rezerwacji wizyty należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu tzn. informacje odnośnie właściciela zwierzęcia oraz samego zwierzęcia.
2. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracji wizyty nie jest jednoznaczne z zarezerwowaniem wybranego terminu. Potwierdzeniem rezerwacji jest zwrotna wiadomość e-mail wysłana przez personel Przychodni Weterynaryjnej DoVet, co następuje nie później niż 48 h po wysłaniu formularza rezerwacji.
3. Niepotwierdzony przez personel Przychodni Weterynaryjnej DoVet termin wizyty może nie zostać zrealizowany.
4. Terminy zabiegów chirurgicznych i badań specjalistycznych (np. usg, ekg) ustalane są wyłącznie drogą telefoniczną lub osobiście.
5. Korzystanie z Terminarza jest bezpłatne.

§3
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Terminarza jest Przychodnia Weterynaryjna DoVet, która zabezpiecza udostępnione dane osobowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
2. Dane osobowe użytkownika Terminarza nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim; pozostają w bazie danych Przychodni Weterynaryjnej DoVet, jako elementarna część ewidencji leczenia zwierząt.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Przychodni Weterynaryjnej DoVet.
2. Przychodnia Weterynaryjna DoVet nie bierze odpowiedzialności za wszelkie narzędzia informatyczne umożliwiające korzystanie z Terminarza, które nie są przez nią autoryzowane.
3. Przychodnia Weterynaryjna DoVet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Przychodni Weterynaryjnej DoVet.